Definities

In deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Verkoper: Schaffenburg Office Furniture B.V., gevestigd Wattstraat 2-4, te Zwijndrecht. KVK nr.: 27241679.
 • Koper: eenieder met wie Verkoper een overeenkomst aangaat, of wil aangaan, aan of voor wie Verkoper een aanbieding doet, aan of voor wie Verkoper levert of aan of voor wie een prestatie door Verkoper wordt verricht, anders dan Eindklant.
 • Partijen: Verkoper en Koper tezamen.
 • Eindklant: eenieder die de goederen, welke door de Verkoper zijn geproduceerd dan wel verkocht, van de Koper afneemt.
 • Vervoerder: de Verkoper dan wel de derde welke Verkoper inschakelt voor het vervoeren van de goederen.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van Verkoper Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van Voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
 3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Verkoper heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat Koper zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze Voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen (inkoop)voorwaarden.
 4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Verkoper aan Koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
 5. Niettegenstaande het vorenstaande is Verkoper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, eerst verplicht om tot uitlevering van de bestelde zaken over te gaan indien de totale minimale orderwaarde is bereikt zoals deze geldt voor het land waarin Koper is gevestigd dan wel zoals specifiek vermeld op de offerte of opdrachtbevestiging van Verkoper. Verkoper heeft het recht om, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de rechten van Verkoper onder artikel 13, met Koper tot stand gekomen overeenkomsten te ontbinden of door opzegging te beëindigen ingeval niet binnen een periode van zes weken nadat de (eerste) overeenkomst tot stand is gekomen, de hiervoor bedoelde minimale orderwaarde daaronder is bereikt.

 

Artikel 2 Wijzigingen

 1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van de Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Koper en Verkoper zijn overeengekomen.
 2. Afwijking van de adviesprijs dan wel gehanteerde kortingen zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Koper en Verkoper zijn overeengekomen.
 3. Wijzigingen of aanvullingen op een reeds tot stand gekomen overeenkomst evenals nevenafspraken zijn slechts bindend indien deze door Verkoper schriftelijk aan Koper zijn bevestigd.
 4. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen Partijen aanwezig, waarop artikel 17 van de
  Voorwaarden van toepassing is.

 

Artikel 3 Kwaliteit en omschrijving

 1. Als Verkoper een tekening, foto, model, ontwerp, berekening of andere gegevens toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding. De uiteindelijk te leveren zaken kunnen van het getoonde afwijken.
 2. Verkoper verbindt zich jegens Koper hem goederen te leveren, die:
 3. van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;
 4. in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door Verkoper en/of Koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;
 5. de prestaties leveren, zoals in de offerte omschreven, met uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 7 van deze Voorwaarden.
 6. Verkoper staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor Koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen Partijen is overeengekomen.

 

Artikel 4 Verpakking en verzending

 1. Verkoper verbindt zich jegens Koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. De goederen zullen door Verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.
 3. Koper draagt zorg voor dat de levering door Vervoerder kan worden uitgevoerd. Dit betekent dat Koper in ieder geval zorg draagt dat de locatie:
 4. bereikbaar is via een verharde weg waarbij de vrachtwagen binnen een straal van 25 meter van de eerste deur moet kunnen komen;
 5. de goederen op een normale wijze, in ieder geval in het verpakkingsmateriaal, naar binnen gebracht kan worden;
 6. en de goederen makkelijk op de gewenste locatie geplaatst kunnen worden.
 7. Koper is verplicht bij plaatsing op etage een lift dan wel geschikt materieel voor verticaal transport ter beschikking te hebben, tenzij anders overeengekomen. De lift dient geheel ter beschikking te zijn voor het uitvoeren van de levering.
 8. Wanneer Verkoper voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is Koper verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door Verkoper opgegeven adres, bij gebreke waarvan Koper aan Verkoper schadevergoeding verschuldigd is, dan wel op aangeven van Verkoper aan Vervoerder retourneren bij de levering.

 

Artikel 5 Opslag

 1. Indien om welke reden dan ook Koper dan wel Eindklant niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van Koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij Koper dan wel Eindklant bezorgd zijn, voor de duur van maximaal zes (6) maanden.
 2. Koper is verplicht aan Verkoper de opslagkosten volgens het bij Verkoper gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.
 3. Verkoper is te allen tijde bevoegd het in lid 2 genoemde tarief tussentijds te wijzigen.
 4. Het verzoek als bedoeld in lid 1 dient uiterlijk vier (4) weken voor het moment dat de goederen gereed zijn voor verzending te zijn gedaan.

 

Artikel 6 Eigendomsovergang en risico

 1. Geleverde zaken blijven het uitsluitend eigendom van Verkoper zolang Koper niet heeft voldaan aan de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor:
 2. door Verkoper aan Koper krachtens de overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, of
 3. krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van Koper verrichte of nog te verrichten werkzaamheden of diensten, alsmede
 4. ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

Ter zake van deze zaken verkrijgt Verkoper tevens het (mede) eigendomsrecht, tot zekerheid van alle openstaande vorderingen jegens Koper, alsmede voor wat betreft de zaken waarop het eigendomsrecht van Verkoper verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaakvorming of op andere wijze. Zodra Koper één of meer van zijn verplichtingen jegens Verkoper niet nakomt, worden alle vorderingen van Koper terstond en ten volle opeisbaar en is Verkoper bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.

 1. Koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Deze bevoegdheid vervalt op het moment dat aan Koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen aan derden.
 2. Verkoper heeft vóór bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden.
 3. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt Koper een boete verschuldigd van 10% (tien procent) van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering, onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 6.
 4. Koper kan met een derde overeenkomen dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van Verkoper wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van Verkoper wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud als omschreven in dit artikel niet te vervallen.
 5. In het geval van subrogatie als bedoeld bij lid 5 levert Verkoper de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt Koper de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.
 6. Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in lid 5 en 6 laten onverlet dat Koper Verkoper kan aanspreken in het geval Verkoper op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.

 

Artikel 7 Tijdstip van levering

 1. Verkoper zal de goederen leveren op of rondom de overeengekomen leveringsdatum, dan wel onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, die respectievelijk bepaald is in de orderbevestiging. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop Verkoper de order heeft bevestigd.
 2. De opgave van de in lid 1 genoemde leveringsdatum of – termijn geschiedt altijd bij benadering en geldt niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om de in lid 1 genoemde leveringsdatum of -termijn te wijzigen. Verkoper zal Koper zo snel mogelijk op de hoogte stellen van eventuele wijziging van de leveringsdatum of -termijn.
 4. Koper is niet gerechtigd de overeenkomst naar aanleiding van een wijziging zoals bedoeld in lid 3 op te schorten dan wel (gedeeltelijk) te ontbinden. Een wijziging als bedoeld in lid 3 ontslaat Koper niet van enige andere verplichting die uit de wet, overeenkomst dan wel deze Voorwaarden voortvloeit.
 5. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele kosten en/of schades welke voortvloeien uit een wijziging als bedoeld in lid 3.
 6. Koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment van levering. Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van Koper. Koper is in dat geval verplicht aan Verkoper de opslagkosten volgens het bij Verkoper gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum. Daarnaast is Koper in dat geval verplicht alle transportkosten die gemaakt zijn voor de levering te vergoeden aan de Verkoper. Dit alles onverminderd het recht van Verkoper om alsnog nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen en over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst.
 7. Koper is verplicht het in lid 6 genoemde op te leggen aan Eindklant. Indien Eindklant de afname weigert of eventueel nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van Koper. Koper is in dat geval verplicht aan Verkoper de opslagkosten volgens het bij Verkoper gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum. Daarnaast is Koper in dat geval verplicht alle transportkosten die gemaakt zijn voor de levering te vergoeden aan de Verkoper. Dit alles onverminderd het recht van Verkoper om alsnog nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen en over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 8 Montage

 1. Werktekeningen en plattegronden dienen veertien (14) dagen alvorens de montage digitaal te zijn aangeleverd aan Verkoper.
 2. Gedurende de montage dient de in te richten ruimte:
 3. afgewerkt, bezemschoon, leeg en droog te zijn;
 4. de tempratuur tussen de vijftien (15) en vierentwintig (24) graden Celsius te zijn.
 5. voorzien te zijn van voldoende verlichting en voldoende elektrische aansluitmogelijkheden van 220 volt, welke ter beschikking staan voor het uitvoeren van de montage.
 6. Aanwezige bouwkundige sokkels voor de te plaatsen goederen dienen volkomen waterpas te zijn en zuiver glad afgewerkt.
 7. Op locatie dient de nodige afsluitbare droge opslagplaatsen ter beschikking te staan van Verkoper voor materiaal en gereedschappen gedurende de montage.
 8. Verkoper behoudt zich het recht om de montage ten alle tijden zonder opgave van reden op te schorten.

 

Artikel 9 Overmacht

 1. De in artikel 7 bedoelde leverings- en andere verplichtingen van Verkoper worden opgeschort voor de periode, gedurende welke Verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van Verkoper is, naast het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, sprake, indien Verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, vervoersbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, de (al dan niet toerekenbare) tekortkoming door leveranciers, alles zowel in het bedrijf van Verkoper als bij derden, van wie Verkoper de benodigde materialen, grondstoffen, overige goederen of diensten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Verkoper ontstaan.
 3. Indien door overmacht de levering meer dan zes (6) maanden wordt vertraagd, zijn zowel Verkoper als Koper bevoegd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen onder vermelding van de datum dat de overmacht is aangevangen. In dat geval heeft Verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
 4. Verkoper is gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst reeds is verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
 5. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat Verkoper de prestatie al had moeten leveren.

 

Artikel 10 Doorverkoop

 1. Koper is verplicht bij doorverkoop mede te werken aan en zich aan te sluiten bij verkoopbevorderende maatregelen, die Verkoper treft, en waaromtrent hij telkens tijdig van te voren Koper zal inlichten. Deze verkoop bevorderende maatregelen kunnen o.m. betrekking hebben op reclame, op speciale aanbiedingen, op premies en prijsvragen, op handhaving van bepaalde consumentenprijzen, op een bepaalde display in verkoopruimten van Koper, op inruilacties enz..
 2. Koper is bevoegd zijn eigen handelsmerk op de verpakking van de goederen aan te brengen, doch het is hem niet toegestaan dat zodanig te doen, dat daardoor het (fabrieks)merk van Verkoper niet meer zichtbaar is.
 3. Het is Koper niet toegestaan zodanig aanpassingen aan de goederen te doen dat daardoor het (fabrieks)merk van Verkoper niet meer zichtbaar is.

 

Artikel 11 Garantie

 1. Met inachtneming van hetgeen elders in de Voorwaarden is bepaald, staat Verkoper er voor in dat het door haar geleverde c.q. de door Verkoper verwerkte/gebruikte materialen gedurende twaalf (12) maanden na levering voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen. Indien Koper genoegzaam heeft aangetoond dat het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Verkoper, zulks te harer keuze, ofwel overgaan tot het verstrekken van onderdelen, het overgaan tot reparatie van het geleverde, ofwel tot vervanging daarvan, ofwel tot (al dan niet partiële) ontbinding van de overeenkomst in combinatie met pro rato restitutie van het door Koper reeds betaalde en alsdan zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Voormelde garantieverplichting vervalt indien:
 3. Koper of Eindklant zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en) zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Verkoper;
 4. Koper het geleverde voor een ander doel dan de kennelijke bestemming heeft gebruikt;
 5. Koper het geleverde op (naar Verkoper redelijk oordeel) onoordeelkundige wijze heeft behandeld, gebruikt of onderhouden;
 6. Koper zijn verplichtingen jegens Verkoper niet nakomt;
 7. Koper zijn (informatie)verplichtingen overeenkomstig lid 7, lid 8 en/of lid 9 niet is nagekomen;
 8. Koper anderszins geheel of gedeeltelijk schuld heeft aan het gebrek aan het geleverde.
 9. Eventuele kosten van demontage, verzending en transport komen voor rekening en risico van Koper.
 10. Garantie voor door Koper elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt en tot de omvang daarvan.
 11. De garantietermijn wordt na garantiereparaties niet verlengd.
 12. Het feit dat Koper aanspraak maakt op garantie ontslaat Koper niet van zijn verplichtingen, zoals betaling en afname uit hoofde van de met Verkoper gesloten overeenkomst(en).
 13. Koper dient, indien het geleverde geheel of gedeeltelijk uit glas bestaat, Eindklant deugdelijk te informeren over de eigenschappen van en omgang met dit materiaal en, meer in het bijzonder, over het feit dat zelfs minieme beschadigingen bij gehard glas al tot spanningsverschillen en opvolgende (glas)breuk kunnen leiden.
 14. Koper is verplicht bij ontvangst de zending zorgvuldig te (laten) controleren. Zichtbare gebreken en beschadigingen dient Koper per direct te melden aan Verkoper dan wel Vervoerder.
 15. Koper is verplicht Eindklant op te leggen bij ontvangst de zending zorgvuldig te (laten) controleren. Zichtbare gebreken en beschadigingen dient Eindklant per direct te melden aan Koper dan wel Vervoerder. Koper is verplicht bekendmakingen zoals hiervoor bedoeld onverwijld aan Verkoper te melden.

 

Artikel 12 Reclame

 1. Reclamering dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen nadat de levering, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht(en) en de vermeende grondslag van de aansprakelijkheid van Verkoper tot vervanging, herstel of schadevergoeding. Niet of onvoldoende gemotiveerde klachten worden door Verkoper niet in behandeling genomen.
 2. Na het verstrijken van bovenstaande termijn wordt Koper dan wel Eindklant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Verkoper in behandeling genomen en vervalt ieder recht voor Koper dat uit de reclamering gevolg zou kunnen hebben.
 3. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na Verkoper haar voorafgaande schriftelijke goedkeuring, onder de door Verkoper te bepalen Voorwaarden.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper is, met uitzondering van het bepaalde in de volgende artikelleden, beperkt tot de nakoming door Verkoper van haar garantieverplichtingen als omschreven in artikel 10 van deze Voorwaarden.
 2. Aansprakelijkheid van Verkoper voor door haar gepleegde onrechtmatige daden is uitgesloten behoudens voor zover deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van Verkoper. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Verkoper voor indirecte- en gevolgschade welke door Koper wordt geleden als gevolg van een door Verkoper gepleegde toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Verkoper haar verplichtingen onder enige overeenkomst, zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot: gederfde winst, gederfde omzet, immateriële schade, gemiste kansen en aantasting van de goede naam, tenzij deze schade het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van Verkoper.
 3. De aansprakelijkheid van Verkoper voor directe door Koper geleden schade die het gevolg is van of samenhangt met een toerekenbare tekortkoming zijdens Verkoper in de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper onder een met Koper gesloten overeenkomst, is beperkt tot die gevallen waarin Koper bewijst dat de schade het rechtstreekse gevolg is van de toerekenbare tekortkoming en is voorts per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot de tussen Partijen overeengekomen waarde (exclusief BTW) van de verbintenis(sen) in de nakoming waarvan Verkoper aldus toerekenbaar tekort is geschoten en alsdan per geleverde zaak, met een maximum van € 2.500,– (tweeëneenhalf duizend euro) per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, tenzij uit een van de volgende artikelleden een verdergaande beperking voortvloeit.
 4. Iedere vordering jegens Verkoper op basis van een met Verkoper gesloten overeenkomst vervalt door het enkele verloop van een jaar, tenzij voordien rechtsgeldig een dagvaarding is uitgebracht. De vervaltermijn begint op de dag volgend op die waarop Koper zowel met de schade als met de aansprakelijke partij bekend is geworden.
 5. Alle verweermiddelen die Verkoper aan de met Koper gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen ook door haar personeel en derden die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, jegens Koper worden ingeroepen, als ware haar personeel en als waren voormelde derden zelf partij bij de overeenkomst.
 6. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden welke door derden aan Verkoper kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door Verkoper aan Koper worden tegengeworpen.

 

Artikel 14 Vrijwaring

Koper vrijwaart Verkoper, haar personeel en eventueel door Verkoper in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van overige derden op vergoeding van enige door laatstgenoemden (vermeend) geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met door Verkoper geleverde prestaties onder de overeenkomst.

 

Artikel 15 Prijs en betaling

 1. De koopprijs omvat de prijs voor de goederen en de kosten van de verpakking.
 2. Alle door Verkoper in haar offertes, catalogus en op andere wijze naar buiten gebrachte prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, niet bindend.
 3. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).
 4. Koper is verplicht de koopprijs binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te voldoen in de overeengekomen valuta, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering, korting en/of opschorting in mindering te brengen.

Na acceptatie en verstrekking van limiet door de eventuele kredietverzekeraar van Verkoper kan Verkoper besluiten om de betaling te laten geschieden binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum en de op de factuur aangegeven wijze. Verkoper zal in dat geval alleen bestellingen uitleveren aan Koper indien het totaalbedrag van het reeds openstaande debiteurensaldo van Koper vermeerderd met het bedrag aan openstaande bestellingen van Koper de afgegeven limiet niet overschrijdt. Verkoper behoudt zich het recht voor om op basis van nieuwe informatie van haar kredietverzekeraar en/of op basis van het betalingsgedrag van Koper de limiet naar eigen inzicht, op ieder gewenst moment, aan te passen.

 1. Koper is verplicht 50% (vijftig procent) van de volledige koopprijs bij vooruitbetaling te voldoen indien de totale orderprijs een bedrag van € 50.000,- (vijftigduizend euro) te boven gaat, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.
 2. Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is Koper, zonder ingebrekestelling, in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen van Koper onmiddellijk opeisbaar. Dit is eveneens het geval indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt. Alsdan is Verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is Koper aansprakelijk voor de door Verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.
 3. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is Koper de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek), vermeerderd met 2% (twee procent) over het factuurbedrag verschuldigd, vanaf de vervaldag van de factuur.
 4. Indien Verkoper bij wanprestatie van Koper tot buitengerechtelijke maatregelen, komen de kosten daarvan voor rekening van Koper. Het gaat hier om de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 40 (veertig euro) en maximaal, afhankelijk van de hoofdsom, € 6.775 (zesduizend zevenhonderdenvijfenzeventig euro).
 5. Door Koper gedane betalingen strekken steeds in mindering in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten en in tweede plaats op de facturen die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt Koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur, tenzij Verkoper bepaalt dat betalingen van Koper te gelden hebben als betalingen voor andere openstaande vorderingen.
 6. Koper, die gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in artikel 5, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip met inachtneming van lid 3.
 7. Ongeacht het voorgaande heeft Verkoper te allen tijde het recht om contante betaling te eisen dan wel, alvorens tot levering of verdere uitvoering van de werkzaamheden over te gaan, van Koper genoegzame zekerheid voor tijdige betaling te verlangen. De zekerheid wordt gesteld door middel van het stellen van een onherroepelijke bankgarantie bij een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bancaire instelling, dan wel door middel van het verschaffen van andere daarmee redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid.

 

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder mede begrepen auteursrechten alsmede ingeschreven en niet-ingeschreven modelrechten) op door Verkoper aan Koper ter beschikking gestelde tekeningen, foto’s, catalogi, modellen, ontwerpen, berekeningen en dergelijke (hierna: “de Materialen”), blijven te allen tijde bij Verkoper berusten en gaan nimmer over op Koper. Waar in deze Voorwaarden sprake is van “leveren” of vervoegingen van dit woord kan daaruit niet worden afgeleid dat overgang van intellectuele eigendomsrechten is beoogd. Koper krijgt slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de Materialen in ongewijzigde vorm en voor eigen gebruik aan te wenden, welk recht voorts nimmer verder strekt dan het expliciet overeengekomen gebruik c.q. het gebruik dat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs is vereist.
 2. Onverminderd de algemene strekking van lid 1, is het voor Koper in het bijzonder uitdrukkelijk niet toegestaan om de inhoud (waaronder foto’s) van door Verkoper ter beschikking gestelde catalogi te kopiëren en/of te bewerken. Indien en voor zover Verkoper aan Koper digitale foto’s ter beschikking stelt, dan is het gebruik van deze foto’s enkel toegestaan voor de door Verkoper expliciet aangegeven doeleinden en is gebruik ervan op enige website verboden, tenzij Verkoper hiervoor uitdrukkelijk haar voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. Verkoper is gerechtigd haar toestemming tot gebruik van de Materialen te allen tijde met onmiddellijke ingang in te trekken, zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens Koper, waarbij Koper alsdan de Materialen per omgaande aan Verkoper dient te retourneren.

 

Artikel 17 Wettelijke vereisten

 1. Verkoper zal trachten, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.
 2. Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de goederen.

 

Artikel 18 Ontbinding, beëindiging en annulering

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop Koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van Verkoper, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor de door Verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
 3. Tenzij gehele of gedeeltelijke annulering bij de totstandkoming van de met Verkoper gesloten overeenkomst is uitgesloten, heeft Koper het recht om, binnen een periode van zes (6) weken na de totstandkoming daarvan, doch niet binnen een termijn van veertien (14) dagen voorafgaand aan de door Verkoper beoogde leveringsdatum, de overeenkomst door middel van een schriftelijke, aan Verkoper gerichte verklaring geheel of gedeeltelijk te annuleren (op te zeggen) tegen betaling aan Verkoper van 30% (dertig procent) van de overeengekomen koopprijs die overeenkomt met het gedeelte van de overeenkomst dat is geannuleerd. De opzegging heeft eerst haar werking nadat voormelde betaling door Verkoper is ontvangen en geldt niet voor speciaal ingekochte materialen, maatwerk producten en andere producten welke niet tot de voorraad behoren van Verkoper, zulks ter oordeel van Verkoper. Gedeeltelijke opzegging van een overeenkomst tot een resterende orderwaarde van minder dan de minimale orderwaarde zoals deze geldt voor het land waarin Koper is gevestigd dan wel zoals specifiek vermeld op de offerte of opdrachtbevestiging van Verkoper, is niet mogelijk.

 

Artikel 19 Schadevergoeding en controle bij doorverkoop

 1. Koper, die in strijd handelt met enige bepaling van artikel 10, verbeurt ten gunste van Verkoper een schadevergoeding voor iedere transactie, die onder één van de aldaar vermelde verboden valt. De omvang van de schade wordt door Partijen bij voorbaat gefixeerd op € 10.000,- (tienduizend euro) per transactie.
 2. Verkoper is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van Koper, teneinde aldus te kunnen toezien op de naleving van het in artikel 10 bepaalde.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61), is op deze overeenkomst niet van toepassing.

 

Artikel 21 Geschillen

 1. Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
 2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de Partijen zulks verklaart.

 

Artikel 22 Inconsistentie tussen Nederlandse tekst en vertaling

In geval van inconsistentie tussen de tekst van de Voorwaarden in de Nederlandse taal en die in een andere taal, zal de Nederlandse versie bindend zijn.